תנאי שימוש באתר

א. כללי

מגזין האינטרנט  ”לאב און – המגזין לאהבה” (להלן לשם הנוחות – “Love-on”) מברך אותך על שבחרת להשתמש באתר ומקווה שהשימוש בו עונה על ציפיותייך. בטרם גלישה באתר, לרבות ביצוע כל פעולה כגון תגובה למאמר, כתיבת מאמר, מתכון, או בלוג או בפעילות אינטראקטיבית אחרת, עלייך לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן וכן תנאי שימוש יעודיים במידה וקיימים. במידה ויש לך שאלה או אי בהירות כלשהי אנו עומדים לרשותך בדואר אלקטרוני [email protected] תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון נקבה, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

ב. מונחים והגדרות

למונחים המפורטים להלן, תהא בתנאי שימוש אלו המשמעות המופיעה בצידם, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש:

  • “אתר לאב און – המגזין לאהבה או Love-on לרבות הדומיין www.love-on.co.il , ואתרם נוספים המתארחים בדומיין זה;
  • “המשתמשת” או “הגולשת” – גולשת המשתמשת באתר לאב און בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר לרבות תקשורת סלולרית.
  • “תכנים” או “מידע” – התכנים המופעים באתרם לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טקסט, תמונות, קטעי וידאו, קטעי אודיו, תוכנות, קבצי גרפים, ישומים, עיצובים וכו’.

ג. מידע ותכנים באתר לאב און

1 המידע והתכנים באתר לאב און כוללים תכנים מקוריים שפורסמו לראשונה באתר לאב און ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים.

2 החברה משתדלת שהמידע יהיה מדויק אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של החברה ו/או צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמשת כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתרם. מבלי לגרוע מכלליות האמור היעדר האחריות מתייחסת למידע הבא: מחירים, מחירונים, מפות, כתובות, שערי מניות, שער חליפין, שימוש במנועי חיפוש, מודעות וכו’.

3 על המשתמשת החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלכלית בהסתמך על התכנים.

4 בנוסף, קיימים באתר תכנים שמקורם בצדדים שלישים, לרבות תכנים פירסומיים וקישוריות (link), תגובות ופורומים (להלן – “תכנים של צדדים שלישים”).

5 הגולשת מצהירה בזאת, כי ידוע לה שהחברה אינה אחראית על התכנים של צדדים שלישיים, לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמשת העושה בהם שימוש.

ד. זכויות יוצרים וקניין רוחני

1 כל הזכויות שמורות לחברה. אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר זה.

2 כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתכנים לרבות בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי אודיו והיישום החיצוני – יהיו קניינה של החברה בלבד – למעט אם צוין אחרת במפורש.

3 אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בתכנים הנזכרים הנ”ל ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; איחסון בארכיון; תירגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי.

ה. פירסום

1 המשתמשת מסכימה שהחברה תכלול פרסום באתר לאב און, לרבות באמצעות פירסום “באנרים” ו/או כתבות פירסומיות ו/או כל שימוש אחר שהחברה תמצא לנכון כגון:pop up ; פירסום קולי; וידאו וכו’.

2 המשתמשת מסכימה בזאת, כי החברה תהיה זכאית לשלוח מעת לעת חומר פירסומי לגולשים אשר הסכימו בעת הרישום לאתר ו/או בכל מועד אחר לקבל חומר כאמור. להרחבה ראה פרק י”ג לתנאי שימוש, “מדיניות הפרטיות של החברה”.

ו. גביית תשלומים

1 החברה מספקת את השירותים והמידע באתר ללא גביית תשלום בשלב זה. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלומים בגין כל השירותים ו/או חלק מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2 במידה והחברה תחליט לגבות תשלום כאמור בסעיף ו’1 לעיל, תינתן על כך הודעה באתר.

ז. מידע שנמסר על ידי גולשות

1החברה מאפשרת לגולשות למסור מידע ולפרסם תכנים כגון: פוסטים ותגובות בבלוגים, פרסום מאמרים ומתכונים ותגובות על תכניהם, תגובות ופרסומים בפורומים (להלן – “התכנים של הגולשים”(.

2 הגולשת מתחייבת בזאת, כי התכנים של הגולשת שיוזנו על ידה הינם בהתאם לכל דין, לרבות העדר לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או צו איסור פירסום.

3 הגולשת מתחייבת בזאת לשאת באחריות ביחס לתכנים של הגולשת שנמסרו על ידה וזאת לשלילת אחריות החברה. בנוסף מתחייבת הגולשת לשפות את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי השימוש ו/או מהפרת הוראות החוק ו/או מדרישת צד ג’ כלשהו ו/או מפרסום מוטעה, וזאת לרבות הוצאות משפטיות. השיפוי ישולם מיד עם דרישתה הראשונה של החברה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין.

4 בביצוע פעולת מסירת התכנים של הגולשת לאתר הגולשת מצהירה בזאת במפורש כי הינה בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, והיא מרשה בעצם מסירת התכנים ל לאב און לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מאתר לאב און ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחברה.

ח. השימוש בתכני האתרם וביישום החיצוני

במקרה בו ירצה אתר חיצוני לאתר לאב און לעשות שימוש כלשהו בתכנים כהגדרתם בתקנון זה, יוכל אתר זה (להלן “האתר המפנה”) לבצע הפניות ולעשות שימוש בתכנים באופן המתואר להלן:

1האתר המפנה רשאי לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר אך ורק באמצעות הפניה, אשר תכלול קישור (“לינק”) אל התוכן המלא שבאתר לאב און, כאשר ההפניה תיעשה על דרך שימוש של האתר המפנה בכותרת התכנים המופיעה באתר לאב און ו/או ביישום החיצוני, כמפורט להלן, באופן שכאשר הגולשת יקליק על גבי אחת מדרכי ההפניה שצוינו לעיל, ייווצר קישור ישיר למקור התוכן באתר לאב און, מבלי שהאתר המפנה יצור מסגרת ו/או רקע ו/או יוסיף כל תוספת כלשהי לאתר לאב און ו/או יגרע פרט כלשהו מאתר לאב און, כי אם יפנה ישירות לאתר (להלן “ההפניה”). “כותרת” – כותרת ראשית ו/או כותרת משנה ו/או משפט מכתבה ובלבד שאורכו לא יעלה על שלוש שורות.

2 למען הסר ספק, ההפניה תופיע באופן זהה לזה בו היא מופיעה כחלק מהתכנים באתר לאב און אליהם היא מפנה ולא ייעשה כל שינוי בהפניה, ובכלל זה תיקון ו/או עריכת הטקסט ו/או שינוי קוד המחשב של היישום החיצוני ו/או שינוי בתוכן או עיצוב היישום החיצוני ו/או כל שינוי אחר.

3 האתר המפנה יציין בהבלטה לצד הכותרת אשר תופיע באתרו את הכיתוב ” לאב און”, וכן גם את הלוגו של לאב און אשר יקשרו לדף הבית של אתר . למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בשימוש בשם ” לאב און” ו/או בלוגו של לאב און כדי להעניק לאתר המפנה כל זכות בסימנים אלה, למעט ההיתר לעשיית שימוש בהם לצד ההפניה כמפורט לעיל. במקרה של שימוש ביישום החיצוני, יציג אותו האתר המפנה בעיצוב המדויק כפי שהתקבל בעת הורדת היישום החיצוני מאתר לאב און ובכלל זה הצבעים, הגודל, הגופנים וכיו”ב.

4 באחריותו המלאה והבלעדית של האתר המפנה יהיו כל התכנים המפורסמים במסגרתו, לרבות הכותרת ו/או התמונה שתילקח על ידו מאתר, ולאב און לא תהיה אחראית בכל דרך כלשהי לכל תוכן מכל סוג שהוא המתפרסם באתר המפנה. מבלי לפגוע באמור לעיל האתר המפנה לא יהיה רשאי לשמור כותרת ו/או תמונה של אתר ויציגם רק בדרך המפורטת בתקנון זה.

5 האתר המפנה מצהיר כי בעשייתו שימוש בתכנים כהפניה כאמור בתקנון זה וביצוע התחייבויותיו על פיו אין בהם כדי להפר כל זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני, או כל זכות קניינית אחרת של צדדים שלישיים, וכי אין בתכנים המתפרסמים במסגרת האתר המפנה כדי להוות לשון הרע ו/או פרסומי תועבה ו/או כל פרסום אסור על פי דין, וכי לא קיימת כל מניעה, חוקית או אחרת, לביצוע התחייבויותיו על פי תקנון זה.

6 לאב און לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לחומרים המתפרסמים באתר המפנה וכן איננה אחראית לכל נזק או שינוי כלשהם אשר יגרמו לאתר המפנה אם כתוצאה ואם ללא קשר לשימוש האתר המפנה בהפניה ו/או ביישום החיצוני.

7 מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה ומכל סעד אחר העומד ללאב און לפי תקנון זה ו/או לפי כל דין, ישפה האתר המפנה את לאב און, על פי דרישתה הראשונה של לאב און, בגין כל סכום ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו ללאב און ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות בהליך כאמור, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתוגש נגד לאב און ו/או מי מטעמה בגין חומרים שהתפרסמו באתר המפנה.

8 לאב און תהיה רשאית, בכל זמן ומועד, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לעשות שינוי ביישום החיצוני וזאת בלבד שלא ישתנה תוכן ההפניה ו/או תוכן היישום החיצוני כפי שהציב אותם האתר המפנה באתר המפנה.

9 האתר המפנה מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות כל זכות מזכויותיו על פי תקנון זה. בכלל זה מובהר בזאת כי האתר המפנה לא יעביר את היישום החיצוני לכל אתר אחר ויעשה בו שימוש אך ורק באתר המפנה.

10 תוקף אישור לאב און לשימוש בהפניה כהגדרתה בתקנון זה הינו ללא הגבלה. על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי לאב און רשאית בכל זמן ומועד שבו תבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את אישורה להצגת ההפניה ובכלל זה לחסום ולמנוע את יצירת ההפניה ואת תוקפה.

ט. תקלות ואבטחת מידע

1הגולשת מצהירה כי ידוע לה כי יתכנו נסיבות, בין בשליטת החברה ובין שלא בשליטתה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, טעויות אנוש בהן יאבד מידע ו/או יוצג מידע חלקי ו/או מוטעה ו/או לא תתאפשר הגלישה באתר ו/או ילקחו פרטים שנמסרו על ידו לאתר, וכל תקלה אפשרית אחרת.

2המשתתפת מצהירה כי הא מודעת לאמור בסעיף ח’1 לעיל, וזאת מתוך הכרה של המגבלות הקיימות ברשת האינטרנט, ומתחייבת שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד החברה ו/או צד שלישי כלשהו בגין אירועים כגון אלו הנזכרים בסעיף ח’1 לעיל והיא מוותרת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מסוג זה.

י. שינויים בתקנון

החברה רשאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת את הוראות תקנון זה. במידה והשינוי בתקנון הינו מהותי או נוגע למידע אישי שנמסר על ידי הגולשת, תפורסם על כך ידיעה באתר לאב און.

יא. התיישנות

המשתמשת באתרם מסכימה בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי”ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

יב. הגבלת אחריות

מובהר בזאת, כי המשתמשת פוטרת בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או בעלים של החברה מאחריות, וכי כל הגבלה על האחריות של לאב און ומנהליו, הכוונה גם להגבלת של נושאי משרה בחברה ו/או בחברה האם.

יג. סמכות שיפוט ודין

סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתרם, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי.

הגולשת ו/או המשתמשת באתר לאב און ובתכנים שלהם מסכימה ומאשרת כי קראה את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתה לאתר ו/או יצירת ההפניה ו/או שימוש בתכנים כאמור בתקנון זה מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמשת/גולשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

מדיניות פרטיות, רישום לאתר וקשר עם הגולשים

1 החברה תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתר לאב און כולם ו/או חלק מהם ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של הגולשים ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. הפרטים אשר חובה למלאם יצויינו במפורש. במידה והמשתמשת לא ימסור את הנתונים בשדות החובה לא יתאפשר לו לגלוש באתרם ו/או חלק מהם, כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת.

2החברה תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או פרטים ביחס אליהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3 החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתר לאב און במקרה של שימוש שלא כדין או בכל מקרה אחר של שימוש לרעה ו/או פגיעה שלא כדין ו/או רישום כוזב ו/או רשלני לאחד או יותר מן האתרם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין.

4 הנתונים שתמסור הגולשת בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר יישמרו במאגר המידע של החברה.

5הגולשת זכאית על פי חוק לעיין בפרטיה הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. אם ברצונך לעשות כן הינך מתבקש לפנות אל לאב און בדואר אלקטרוני [email protected]

6 החברה משתמשת באתרם בטכנולוגיות ונוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, אין חסימה מוחלטת מכניסה לא מורשית למאגרי המידע, והגולשת מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה בעניין זה, ובלבד שהחברה נקטה באמצעים סבירים למנוע את הכניסה הלא מורשית.

7החברה תהא רשאית לעשות במאגר המידע את השימושים הבאים, והגולשת מתיר לחברה לבצע את הפעולות הבאות:

1 לשלוח דואר אלקטרוני לגולשת אשר יכלול עידכונים לגבי האתר ו/או לגבי הרישום לאתר ו/או לגבי פרטים רלבנטיים אחרים לגלישה באתר. החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית לכלול גם חומר פירסומי בהודעות אלו;

2 לשלוח מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (newsletter) וזאת לגולשות אשר יסכימו מעת לעת, לקבל מהדורות אלו. החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית לכלול גם חומר פירסומי בהודעות אלו. הגולשת רשאית לבקש להסירו משירות זה, על ידי משלוח דואר אלקטרוני שכתובתו
[email protected]

3 לשלוח חומר פירסומי לגולשות אשר הסכימו מעת לעת לקבל חומר כאמור. הגולשת רשאי לבקש להסירו משירות זה, על ידי משלוח דואר אלקטרוני שכתובתו [email protected]

4ביצוע מחקרים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה על ידי החברה ו/או מי מטעמה. מחקרים כאלו יהיו ללא פרטים אישים של הגולשת;

5 הגדרה אישית של התכנים ו/או הפירסום אליו יחשף הגולשת בעת הגלישה באתר;

6 לאפשר לגולשת לרכוש של מוצרים ו/או שירותים ו/או ליטול חלק במשחקים ו/או פעילות אינטראקטיבית אחרת;

7 כל שימוש אחר אשר הינו בהתאם לחוק ו/או להסכמות של הגולשת ברישום לאתר, כפי שתמצא החברה לנכון.

8ה חברה לא תמסור פרטים אישיים כגון שם וכתובות מגורים של הגולשת לצדדים שלישיים, וזאת מבלי לגרוע מזכותה להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון “cookie”.

9 הגולשת מצהירה כי ידוע לה שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, החברה תהיה רשאית “לשתול” במחשבו קבצי טסקט ותוכנה (המכונים “cookies”), אשר מאפשרים לזהות את הגולשת בעת הגלישה באתרם (להלן – “עוגיות”). במידה והגולשת רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את הדפדפן – אקספולרר ו/או פיירפוקס (או אחרות), ולפעול לפי הנחיות המפורטות שם.

10 החברה מפעילה מעת לעת שירותים מתן פירסומות עם צדדים שלישים חברות פירסום אינטראקטיביות הגולשת מתיר בזאת לחברה להעביר את הנתונים המצטברים מהעוגיות לחברות אלו.

עבירות פליליות ואזרחיות

אסור למשתמשות לנצל את השימוש באתר לשם ביצוע פעולות המנוגדות לחוק.
אסור לנצל את השימוש באתר לשם תמיכה ו/או הפצה של פעילות כלשהי הקשורה לסמים, הימורים, פורנוגרפיה, זנות, פורנוגרפית קטינים, גניבה, הפצת וירוס-מחשב, פיצוח תוכניות (רשתות) מחשבים פרטיות, הפרת הרשאות לגבי תוכנות, מסחר לא חוקי בכרטיסי אשראי, פשעים, או הפרות חוק אחרות כלשהן.

המשתמשות באתר מחויבות לשמור על החוקים המתייחסים להוצאה דיבה. כתיבה, הצגה או העברה של חומר הסתה, מאיים, גזעני, או שיש בו שימוש בשפה מגונה או מאיימת. כל חומר כאמור אסור.

 

פרסומת
Back to top button